Home

Samenwerken aan duurzame sociale veiligheid

Zuid-Holland Zuid is een prachtige regio om in te wonen en te werken. Toch kennen we ook hier problemen als inbraken, jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en drugsoverlast.
Het Veiligheidshuis is de plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken. De partners focussen zich op personen en gezinnen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, geweld of overlast veroorzaken, voor maatschappelijke onrust zorgen en/of de (openbare orde en) veiligheid aantasten. Het gaat hierbij om de mensen die vaak te kampen hebben met meervoudige en complexe problematiek zoals een verslaving, geldproblemen en slechte of geen huisvesting. Het Veiligheidshuis zorgt voor één plan waarin de inzet op dwang, drang en zorg wordt afgestemd. Zo kan herhaling van criminaliteit en overlast en maatschappelijke uitval zoveel mogelijk worden voorkomen

Het Veiligheidshuis in vogelvlucht

Jeugd

Jeugd
Het Veiligheidshuis speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van jeugdcriminaliteit en het terugdringen van recidive. Dit gebeurt door de jongeren te blijven monitoren met de netwerkpartners.
Lees verder

Volwassenen

Volwassenen
De aanpak volwassenen richt zich op zeer actieve veelplegers, plegers van High Impact Crimes (HIC) en ernstige overlastgevers. Ook wordt in de volwassenenaanpak gewerkt aan een zo optimaal mogelijke nazorg.
Lees verder

Huiselijk geweld

huiselijk-geweld
In het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid wordt intensief samengewerkt om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Huiselijk geweld heeft een grote impact op slachtoffers en hun omgeving,
Lees verder