Volwassenen

De aanpak volwassenen richt zich op zeer actieve veelplegers, plegers van High Impact Crimes (HIC) en ernstige overlastgevers. Ook wordt in de volwassenenaanpak gewerkt aan een zo optimaal mogelijke nazorg voor ex-gedetineerden.

Overlastgevers/Veelplegers

zwervenBij het merendeel van de veelplegers en overlastgevers ligt een alcohol- of drugsverslaving of een psychiatrische- of persoonlijkheidsstoornis ten grondslag aan hun criminele gedrag. Daarom richt de behandeling van deze groep zich ook vooral op het aanpakken van de oorzaak van dit gedrag, het bieden van hulp waarbij de veelpleger het meeste baat heeft en het doorbreken van het leefpatroon. Hulp, zorg en strenge controle gaan daarbij hand in hand. Hiermee wordt overlast tegengegaan en criminaliteit bestreden.

High Impact Crimes

Hoofdlijnen van de landelijke aanpak van high impact crimes:

  • Een intensieve persoonsgerichte daderaanpak.
  • Versterking van de ‘heterdaadkracht’, dat wil zeggen het vermogen om kort na het delict de dader te pakken.
  • Gebiedsgerichte aanpak en preventie. Preventie is een sleutel tot het verder terugbrengen van het aantal high impact crimes. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen overheid zoals politie enerzijds en private partijen (ondernemers en individuele burgers) anderzijds noodzakelijk.
  • De aandacht voor het slachtoffer is van cruciaal belang.

Nazorg ex-gedetineerden

De meeste mensen kunnen na het uitzitten van hun straf gewoon naar huis. De zwaardere casussen worden doorgeleid naar de Centrale Toegang, een lokaal zorgnetwerk, een sociaal (wijk)team of het nieuwe Team Toeleiding en Bemoeizorg van de grote zorginstellingen. Een hele complexe casus kan worden doorgeleid naar de Risico-aanpak Volwassenen in het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is een echte netwerkorganisatie, dus bij een complexe casus is het handig dat allerlei zorg- en justitieprofessionals daar aanwezig zijn. Dat maakt het uitwisselen van informatie veel makkelijker en zaken kunnen direct worden aangepakt.

De volwassenentafel overlegt wekelijks op dinsdagochtend.