Privacy statement

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, een huisadres of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie en justitie regelen.

Verwerking persoonsgegevens

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid verwerkt persoonsgegevens om zijn taken uit te voeren. In het kader daarvan worden bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bijgehouden. Ook kunnen gegevens worden verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze gegevens niet meer naar u te herleiden zijn.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken krijgt u hierover een brief van ons. Daarin staat ook welke persoonsgegevens wij over u verwerken en waarom.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van zijn taken kan met zich meebrengen dat binnen de kaders het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid persoonsgegevens deelt met verschillende organisaties die aangesloten zijn bij het Veiligheidshuis.

Beveiliging persoonsgegevens

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die het onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die zijn vastgelegd in het bestand worden vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf het eerste jaar waarin geen nieuwe gegevens meer over de cliënt zijn vastgelegd. Na deze bewaartermijn worden de persoonsgegevens van de cliënt uit het bestand verwijderd en vernietigd.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een onderbouwd verzoek doen bij veiligheidshuiszhz@dordrecht.nl

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
  • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).