Samenwerking

De werkwijze in het Veiligheidshuis

Specialistische tafels
Voor elk specialisme is er een aparte werktafel waaraan professionals afkomstig van de samenwerkingspartners deelnemen. Zo kent het Veiligheidshuis een jeugdtafel, een volwassenentafel, een tafel voor huiselijk geweld en de tafel voor O³ multiproblematiek.

Gestructureerde aanpak
Na een aanmelding van een persoon of een overlastgevende groep of slepende zaak, delen ze met elkaar informatie. Soms is een snelle risicoinschatting nodig, bijvoorbeeld bij een melding van huiselijk geweld, wat om een directe eerste actie kan vragen.
In alle andere gevallen wordt gekeken wat er al over de kwestie bekend is en welke maatregelen al zijn ingezet. Wat heeft wel gewerkt en wat niet? Vervolgens wordt een gezamenlijk doel bepaald en één plan van aanpak gemaakt. Elke aanpak is gericht op het stoppen van het crimineel gedrag of de overlast. Het voorkomen van herhaling en het voorkomen dat anderen meegezogen worden in het ongewenste gedrag krijgt eveneens veel aandacht. Hierbij wordt straf en zorg zodanig ingezet dat de maatregelen elkaar versterken. Er is een vaste procesregisseur die het overleg voorzit, de samenwerking regisseert en de afspraken toetst.
Elke zaak krijgt één vaste casemanager aangewezen die het plan met de betrokkenen doorspreekt en de professionals tijdens de dagelijkse uitvoering op elkaar blijft afstemmen. In het Veiligheidshuis wordt met de partners regelmatig gekeken wat het effect is van de aanpak en wordt deze eventueel aangepast. Waar nodig worden ook familieleden of vrienden van de persoon betrokken in de aanpak. De partners streven ernaar dat de mensen die een aanpak krijgen uiteindelijk weer gewoon deelnemen aan de maatschappij.

Ongestructureerde aanpak
De werkwijze op de O³MPtafel wijkt af van het bovenstaande. Al naar gelang de problematiek wordt er onderzoek gedaan om het probleem te kunnen herdefiniëren en een andere – desnoods onorthodoxe- aanpak te ontwikkelen. Het probleem is immers bij alle eerder aanpakken niet voldoende opgelost.

Kaart_ZuidHollandZuid